Gotlands Artilleriregementets historia

Ursprung
Regementet hade sitt ursprung i Gotlands Nationalbevärings artillerikår. Ur denna organiserades 1886, som ett självständigt förband, Kungliga Gotlands artillerikår med beteckningen A 4.
År 1893 fick förbandet beteckningen A 7 och 1975 status som artilleriregemente.

Gruppering
Förbandet hade under hela sin verksamhetstid Visby som förläggningsort men hade även under 1854-1905 bemanningsansvaret för Enholmens batterier utanför Slite på öns östra sida.
Kaserner hade förbandet inledningsvis innanför Visby ringmur och i Visby hamn.

A 7 grupperade den 13 april 1909 i ny kasern på Korsbetningen och verkade där fram till 1986 då förbandet omgrupperades till sin sista grupperingsplats vid Visborgs slätt. Regementet verkade sedan där tillsammans med P 18 och Lv 2 samt Militärkommando Gotland (MKG) fram till förbandets avveckling var genomförd den 30 juni år 2000.


Klicka här!
Artilleriet på Gotland 1711 - 2000
Här är en sammanställning över Gotlands artilleri, ett antal upplevelser, erfarenheter och värderingar nedtecknat av Olle Bjurström chef för A 7 mellan åren 1992 - 1999.

Detta och mycket mer finns att läsa om i minnesböckerna "Artilleriet vid Korsbetningen" och "Artilleriet på Visborgs slätt".

A 7 Förbandstecken


Artillerigranat på grön filt!

Regementets förbandstecken som burits av alla Gotlandsartillerister genom åren.


Artilleriregementets standar
Klicka här för att läsa om och se det!