Senaste nytt!

Hjälp till att bemanna våra tider i Försvarsmuseet
Tiderna och hur man anmäler sig! Klicka här!

C P 18 sommarhälsning
Kollegor och kamratföreningsmedlemmar,
Sommaren har anlänt till Gotland och vi går nu in i semestertider. Vinterns och vårens verksamhet vid P 18 har varit intensiv med flertalet aktiviteter där vi upprepade gånger fått visa vad vi går för.
Delar av P 18 deltog med personal och förbandsenheter under vinterns övningsserie i norr och som kulminerade under mars med övningen Nordic Response 2024 i Finland. Svenska förband gick in övningen som partners till Nato och kom ut som fullvärdiga medlemmar. På hemmafronten uppmärksammades Natointrädet vid en ceremoni den 11 mars med representation från Regeringen, Försvarsstaben, Länsstyrelsen Gotland och våra totalförsvarspartners här på ön.
Medieintresset för Gotland och Försvarsmaktens verksamhet på ön har fortsatt varit högt. Besök och intervjuer har avlöst varandra där Natointrädet och dess konsekvenser varit i fokus.
Samtliga inblandade, från chefer till enskild soldat har visat prov på både övertygelse och beslutsamhet när frågor om tillväxt och försvarsvilja haglat.
Under april genomförde inneliggande GU-kull sin slutövning här på Gotland och utryckning för de cirka 80 värnpliktiga genomfördes i början av juni, (förutom PB som avslutar sin tjänstgöring i augusti). Grundutbildningsomgång 24-25 inleddes i början av mars då 28 PB ryckte in, och i skrivande stund har resten av omgången, cirka 100 soldater, ryckt in. P 18 har därmed tagit ytterligare steg i utvecklingen mot större värnpliktskullar och verkställandet av Stridsgrupp Gotlands förmågetillväxt.
Natoövningen BALTOPS 24 genomfördes på, över och runt Östersjön under juni månad. P 18 deltog med personal och förbandsenheter även denna gång. Goda förberedelser jämte ett stort engagemang från alla inblandade ledde till ett mycket bra slutresultat. Momentövningar såsom omhändertagande av skadad i CBRN-miljö och strid med kombinerade vapen genomfördes i samverkan mellan svenska (gotländska), amerikanska och polska enheter. Hemvärnet har bland annat spanat och övervakat från luften och till sjöss, övat upprättande av ledningsplats och skydd av objekt. Inom ramen för värdlandsstöd har logistik- och underhållstjänst genomförts över tiden med goda resultat. Jag vill också rikta ett särskilt tack till våra reservofficerare som tjänstgjorde under övningen, era insatser bidrog i hög grad till resultatet.
Vid halvårsskiftet avslutades arbetet och förberedelserna med den nya grundorganisationen vid P 18, kallad GRO 24. Nu vidtar implementeringsarbetet. De nya enheterna och avdelningarna ska under hösten hitta sina former och vi ska även ta två nya byggnader i besittning, dels den nya kasernen (Gunnfjaun) och dels Försvarhälsans nya lokaler (Fridhem).
Vi går en spännande höst till mötes. Gotlands och Stridsgruppens roll i östersjöregionen kommer förhoppningsvis att utkristallisera sig efterhand som Natos planer för vårt närområde utarbetas. Samarbetsavtalet med USA och dess eventuella påverkan för oss är också ett område som vi förhoppningsvis får veta mer om under hösten.

Jag önskar samtliga en skön sommar och en välförtjänt återhämtningsperiod.
Tack för era insatser!
Överste Dan Rasmussen
Kustvandring med "gamla kollegor"
Vill Du vandra längs Gotlands kust och kulturleder med gamla kollegor?
Vi vandrar andra tisdagen i varje månad dock inte i juli och augusti.
Samling, för samåkning, kl. 09.00 vid Arthallen på Korsbetningen.


Gamla filmer från Gotlands förband med mera
Du kommer direkt till filmerna från länken Filmer från förr.


På gång!

Styreksen önskar en fortsatt trevlig sommar!
C P 18 sommarhälsning
Finns att läsa under Senaste nytt!

Museivärd i sommar ?
Se Senaste Nytt!

Vill Du kustvandra eller jobba i museet som volontär?
Se senaste Nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!